Ang lumbay ng Mayo ni Louie Jon A. Sánchez

- Advertisement -

In Memoriam, Cirilo F. Bautista (1914-2018)

 

 

May lumbay ang Mayo na ito—

Naglilimas, unti-unti, ng búhay

Upang igiit yata ang likás

Na panglaw ng mabuhay.

Ano pa ba’ng dapat pang

Matututuhan bukod dito?

 

Sa malayò, ang tila pagsinghap-

Singhap pa ng mahal na Lola,

Habang hinihintay na tuluyang

Malagot ang hininga—parang di

Mapatid-patid, sa pakikinig

Ko sa telepono, kahit wala nang

Dapat hintayin pa, halimbawa,

Ang pagbabalik ng supling

Na malaong nagpaka-alibugha.

 

Sa malápit, dito, ang pagtaas-

Pagbabâ ng dibdib ng mahal na guro,

Marubdob, walang pagsuko,

Habol-habol ang hininga, waring

Tinig sa kaniyang mga epikong

Umawit, nag salaysay hinggil

Sa bigat ng búhay sa kapuluang ito

Na hindi na yata makababangon,

Tulad niyang piit ngayon ng sala-

Salabid na mga kable’t tubo.

 

May mga paglisang sumasagitsit

At inuulila ka ng gitla’t

Tinutugis ng pananangis.

 

May mga walang pagmamadali,

Wari’y ibig kang paupuin,

Patahanin sandali, sa isang sulok,

Upang, tulad ng mga mongheng

Hanap ay kaliwanagan, matamang

Pagbulayin itong bangkay

Ng paglayô ng palad na tunguhan.

 

Walang kaloob na kapalagayan

Ang pagninilay kundi sukdol-sindak

Sa alam na hindi talaga alam.

 

Mabuti’t mapang-alo ang banayad

Na pagtangan sa aking kamay—

Pasasalamat sa pagdamay

Sa pagtatanod niya sa ospital—

Ng masiyahing maybahay ng guro,

Handa nang maglambong ng luksa.

 

“Malungkot talaga ang búhay, ano?,”

Mahinahong tanong niya—wari’y

Sandaling pagsasatinig

Ng pagkamapagbiro ng guro

Na nagturo ng parikala’ttalinghaga.

 

May ningning sa kaniyang mga mata.

____________________

Si Louie Jon A. Sánchez ay premyadongmakata at guro ng panitikan, pagsulat, at kulturang popularsaAteneo de Manila University.Kasalukuyangdirektor ng TaunangPalihangPampanulaan ng LinangansaImahen, Retorika, at Anyo (LIRA).TagapayoniyasiCirilo F. Bautista sapagkakamitng MFA in Creative Writing sa De La Salle University, Manila

ABOUT THE AUTHOR

JUST IN

More Stories